myNAS Network

~# nano /etc/hosts
~# nano /etc/hostname
~# nano /etc/network/interfaces

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.100.230     
netmask 255.255.255.0        
gateway 192.168.100.220